Pagina opties

Groter

Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen

Blauwe lucht met 3 windmolens en een zonneveld

Door de uitstoot van CO2 verandert het klimaat en dat heeft negatieve gevolgen zoals overstromingen, lange periode van droogte en het stijgen van de zeespiegel. Om de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Ook de Nederlandse overheid ziet de noodzaak hiervan in en heeft als doel 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 en 95% in 2050. Het Nederlandse klimaatakkoord wijst ook gemeenten op het nemen van hun verantwoordelijkheid.

Regie in eigen handen

De Kempengemeenten werken samen op het gebied van duurzaamheid in de ‘Klimaatvisie Kempengemeenten’. Hierin staat het doel om samen energieneutraal te zijn. Voor het behalen van die doelstelling is het naast energie besparen en zonnepanelen op daken, hoe dan ook nodig om grootschalig duurzame energie op te wekken met windturbines en zonnevelden. De Kempengemeenten stellen hier gezamenlijk beleid voor op. Zo behouden ze regie over waar en in welke vorm en omvang windparken en zonnevelden worden ontwikkeld.

Haalbaarheidsonderzoek

In de zomer van 2018 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen waar in de Kempen technisch en wettelijk gezien windturbines en grote zonnevelden mogelijk zijn. Er wordt nadrukkelijk nog niet gekozen voor specifieke locaties, maar slechts richting gegeven aan waar zonneparken en windturbines onder bepaalde voorwaarden straks worden toegestaan en waar niet. De besluitvorming volgt pas met het vaststellen van het beleid.

Vervolgonderzoek

Eind 2018 hebben de gemeenteraden van de Kempengemeenten ingestemd voor een vervolgproces. De kansrijke gebieden uit het haalbaarheidsonderzoek worden nu getoetst op eventuele milieukundige aspecten en kansen (een planMER). Voorafgaand hieraan wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In dit document staat omschreven wat er precies onderzocht moet worden. Zo weten we zeker dat we de juiste vragen stellen en het planMER het juiste resultaat oplevert. De concept NRD wordt ongeveer eind januari ter inzage gelegd. Mist u nog iets in de NRD? Dan kunt u een zienswijze indienen.

Meedenken

Onderdeel van het proces is om in gesprek te gaan met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belangstellende. Door middel van diverse bijeenkomsten willen we graag te weten komen welke kansen en alternatieven mensen zien in hun omgeving voor zonnevelden en windparken. Deze informatie wordt vervolgens weer gebruikt bij het opstellen van de plannen. De Kempengemeenten hopen zo tot een breed gedragen beleid te komen voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen.

Alle informatie over het project 'Grootschalige opwek zonne- en windenergie in de Kempen' is gebundeld op een gezamenlijke website:

www.zonenwindindekempen.nl